Tag Archives: back up

[ Raspberry Pi ] วิธี back up image

บางทีเราใช้ RPi ไปเรื่อยๆ ตั้งค่านู่นนี่ไปเยอะแล้ว อยากเก็บ image ไว้เผื่อว่ามีปัญหาจนต้องติดตั้ง image ใหม่ก็ต้องมาตั้งค่าให้เหมือนเดิมอีก เอา image ที่เรา backup ไว้ไม่ต้องตั้งค่าใหม่เยอะประหยัดเวลาดี