< Orange Pi > First Run Armbian

หลังจากที่เราได้ติดตั้ง Armbian ลงใน Micro SD Card แล้ว
การเปิดใช้งานครั้งแรก มีความจำเป็นต้องใส่ค่าจำเป็นบางอย่างด้วย
เช่น Password และ Account ต่างๆเพื่อเข้าใช้งาน

การต่อพอร์ตต่างๆที่จำเป็น

 1. ใส่ Micro SD Card ลงในช่องใส่ Micro SD Card
  ต่อ Monitor ผ่าน HDMI
  ต่อ Ethernet Cable
  ต่อ Mouse – Keyboard ผ่าน USB Hub
  ต่อ Power Cable แต่ยังไม่เสียบไฟ Orange Pi One ไม่มีปุ่ม Power Switch
  ดังนั้นแล้ว การเปิด-ปิด จำเป็นจะต้องใช้ การถอดเสียบปลั๊กอยู่
  1strun1
 2. เมื่อตรวจสอบการต่อเชื่อมทุกอย่างแล้ว จึงเสียบปลั๊ก เพื่อ Power On Orange Pi One
  1strun2
 3. เมื่อเสียบปลั๊กแล้ว จะเห็นว่าไฟบน Ethernet Port จะติดเป็นอันดับแรก เมื่อระบบทำงานได้สักครู่ ไฟสีเขียวจะติด และบนจอ Monitor จะปรากฏสถานะต่างๆของระบบ
  1strun3 1strun4
 4. แล้วไฟสีแดง ก็จะเริ่มกระพริบ
  1strun5
 5. เมื่อระบบบูทไป สักพักแล้ว มันจะดับลงเอง และเริ่มใหม่
  1strun6

การตั้งค่าก่อนเริ่มใช้งาน

 1. เมื่อทุกอย่างบูทสมบูรณ์ ระบบจะให้เรา Log in
  1strun7
 2. ในการเข้าใช้ครั้งแรก เพื่อติดตั้ง และตั้งค่าระบบต่างๆ
  1strun8
 3. Log in : root
  Password : 1234
  1strun9
 4. เมื่อ Log in ในฐานะ root สำเร็จแล้ว ระบบจะให้เราตั้งค่า Password ใหม่ เพื่อความปลอดภัย
  โดยใส่ Password เดิม คือ 1234
  จากนั้น จึงใส่ Password ใหม่ที่เราเป็นผู้กำหนดเอง
  และระบบจะให้เรายืนยันโดยการใส่ Password ใหม่ซ้ำอีกรั้ง
  1strun10
 5. เมื่อทุกๆอย่างเสร็จสมบูรณ์
  1strun11
 6. ระบบจะให้เราตั้ง User เพื่อเข้าใช้งาน ในที่นี้เราใช้ชื่อว่า usr0
  1strun12
 7. จากนั้นระบบจะให้เราตั้ง Password และยืนยันโดยใส่ซ้ำอีกครั้ง
  1strun13
 8. ถ้าทุกอย่างถูกต้อง ระบบจะให้เราใส่ข้อมูลรายละเอียดของ Account เช่นชื่อ Account (จำเป็น) ตอนนี้ผมใช้ User0
  ส่วนข้อมูลทีเหลือ หากไม่อยากใส่ ก็สามารถกด Enter ข้ามไปได้เช่นกัน
  1strun14
 9. และสุดท้าย ระบบจะให้เรายืนยันข้อมูล โดยการ กด y เพื่อยืนยัน
  1strun15
 10. ในส่วนต่อมา ระบบจะให้เราตั้งค่าการแสดงผล เพื่อใช้งานกับ Monitor 
  กด Y เพื่อเข้าสู่การตั้งค่า  
  กด N เพื่อใช้ค่ามาตรฐานในการใช้งาน (1280 x 720) 
  1strun16
 11. ในการตั้งค่านี้ ระบบจะมีมีให้เลือกว่า มีค่าใดบ้างที่ระบบรองรับ
  เราสามารถตั้งค่าโดยใช้คำสั่ง : h3disp <cmd>
  1strun17เช่น #h3disp -m 720p50 ค่านี้จะหมายถึงตั้งค่า Monitor เป็น 1280 x 720 50hz

  1strun18
 12. เมื่อระบบถูกตั้งค่าเรียบร้อย ค่านี้จะถูกใช้งาน หลังจาก Reboot แล้ว 
  โดยใช้คำสั่ง #reboot 1strun19

  จากนั้นระบบ ก็จะ
  Reboot ตัวเอง

  1strun20

  และระบบจะเข้าสู่การใช้งานในฐานะ
  User ที่เราสร้างไว้ในตอนต้น

  1strun21

  สังเกตว่า ชื่อผู้ใช้งานคือ
  User0 
  และมีการต่อใช้งาน Ethernet เมื่อใช้ Mouse Cursor ชี้ จะแสดง IP ของบอร์ด

  1strun22